Projecten

Op de pagina fotogalerij is een impressie gegeven van de projecten waar MBMA als uitvoerder, DLP'er, KVP'er en/of milieukundig begeleider bij betrokken is geweest. De foto's zijn onder andere van:

  • Slochtereiland Amsterdam, uitvoerder, DLP en KVP bij water- en landbodemsanering (verwijderen begroeiing, plaatsen damwanden, baggeren watergang, aanbrengen scheidingsdoek en leeflaag) voormalige stortplaats van divers (scheeps)afval waaronder zuurteer
  • Voormalige stortplaats Kempenbaan Tilburg, uitvoerder, DLP en MKB processturing bij landbodemsanering (verwijderen en herschikken circa 200.000 m3 stortmateriaal, aanvoer circa 75.000 m3 schone grond en zand, aanbrengen en inrichten Landmark) en bouwrijp maken voormalige stortplaats
  • Diverse saneringen Actief Bodembeheer de Kempen, uitvoerder, DLP en KVP bij landbodemsaneringen van circa 50 zinkassen locaties
  • Voormalige gasfabriek Maastricht, uitvoerder, DLP en KVP bij landbodemsanering (o.a. cyanide, PAK en zware metalen) van een voormalige gasfabriek te Maastricht
  • Vlagheide Schijndel, directievoerder en toezichthouder bij profileren stort, aanbrengen steunlaag (van AVI-bodemas) en diverse bijkomende werkzaamheden
  • NRE-terrein Eindhoven, uitvoerder, DLP en KVP bodemsanering (o.a. cyanide, benzeen en zware metalen) NUTS- en rioolsleuven, aanleg riool en nieuw straatwerk voormalig gasfabrieks- en NRE-terrein te Eindhoven